Hội thi thư viện cấp thành phố Hà Nội Năm 2014

Hội thi thư viện cấp thành phố Hà Nội Năm 2014
Hội thi thư viện cấp THPT năm 2014
Hội thi thư viện giỏi cấp THPT Xem tòa bộ hội thi tại đây

Nguồn tin: Phòng KH-CNTT