Giản đồ VENN

Giản đồ VENN

 
Bài 1:

        Một công ty có 100 nhân viên, biết rằng có 25 người đi học thêm tiếng pháp , 32 người học tiếng anh , và 37 người học thêm tiếng nga , trong đó có 7 người học cả tiếng anh và tiếng pháp , 12 người học cả tiếng anh và tiếng nga , 16 người học cả tiếng pháp và tiếng nga , và 3 người học cả 3 thứ tiếng . Hỏi công ty có bao nhiêu người không học thêm ngoại ngữ ?

 

1

Tổng số người học ngoại ngữ:   5+4+16+13+3+9+12 =  62 (người)

Số người không học thêm ngoại ngữ:   100 – 62 = 38 (người)


Bài 2:    

        Một lớp học có 20 bạn thích bóng đá,17 bạn thích bơi,36 bạn thích bóng chuyền. 14 bạn thích bóng đá và bơi.13 bạn thích bơi và bóng chuyền.15 bạn thích bóng đá và bóng chuyền.10 bạn thích cả ba môn và 12 bạn ko thích môn nào. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?    

1

Do 10 bạn thích cả 3 môn nên:

-Số bạn chỉ thích bóng đá và bơi:  14 – 10 = 4 (bạn)

-Số bạn chỉ thích bóng đá và bóng chuyền:  15 – 10 = 5 (bạn)

-Số bạn chỉ thích bóng chuyền và bơi:  13 – 10 = 3 (bạn)

-Số bạn chỉ thích bóng đá:  20 – 4 – 5 – 10 = 1 (bạn)

-Số bạn chỉ thích bóng chuyền:  36 – 3 – 5 – 10 = 18 (bạn)

-Không có bạn nào chỉ thích riêng môn bơi:  17-10-4-3=0

-Số học sinh của lớp là:  1+18+10+4+5+3+12= 53 (học sinh)